کارور ICDL ( فراگیران آزاد ) فنی و حرفه ای

قیمت با تخفیف: 450,000 تومان
20ساعت فیلم آموزشی و 2ساعت آنلاین
ثبت نام دوره
3.5 5 8 Product

کارور AUTOCAD ( فراگیران آزاد ) فنی و حرفه ای

قیمت با تخفیف: 450,000 تومان
19ساعت فیلم آموزشی و 2ساعت آنلاین
ثبت نام دوره
4.5 5 4 Product

کارور Photoshop ( فراگیران آزاد ) فنی و حرفه ای

قیمت با تخفیف: 350,000 تومان
17 ساعت فیلم آموزشی و2 ساعت آنلاین
ثبت نام دوره
4.33333 5 6 Product

رایانه کار حسابداری مالی

قیمت با تخفیف: 180,000 تومان
ثبت نام دوره
5 5 1 Product