دوره مهارتی camtasia

قیمت با تخفیف: 2,000 تومان
ثبت نام دوره
3.91429 5 105 Product

دوره مهارتی storyline

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان
ثبت نام دوره
3.93333 5 15 Product

دوره مهارتی نرم افزار autoplay media studio

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان
ثبت نام دوره
3.47059 5 17 Product

آموزش نرم افزار CANVA

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان
ثبت نام دوره
3.28571 5 21 Product

نرم افزار Inshot

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان
ثبت نام دوره
3.22581 5 31 Product