مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی - 14ساعت

قیمت : 9,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 9,114 تومان
ثبت نام دوره
4.4 5 5 Product

آموزش مجازی - 24ساعت - کد91401983

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
ثبت نام دوره
2.66667 5 3 Product

تولید و کاربرد ابزار آموزشی - 32ساعت

قیمت : 22,400 تومان%7 قیمت با تخفیف: 20,832 تومان
ثبت نام دوره
4 5 5 Product

آموزش الكترونیكی learning-e

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
ثبت نام دوره
5 5 1 Product

امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)

قیمت : 12,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 11,160 تومان