نرم افزار تخصصی چندرسانه ای - 12 ساعت

قیمت : 8,400 تومان%7 قیمت با تخفیف: 7,812 تومان
12 ساعت تخصصی و ثبت مستقیم در ltms
ثبت نام دوره
3.71429 5 14 Product

راهبری هوشمند سازی مدارس - مرحله مقدماتی - 40 ساعت

قیمت : 28,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 26,040 تومان
40 ساعت تخصصی و ثبت مستقیم در ltms
ثبت نام دوره
3.61538 5 13 Product

راهبری هوشمند سازی مدارس - مرحله پیشرفته - 42 ساعت

قیمت : 29,400 تومان%7 قیمت با تخفیف: 27,342 تومان
42 ساعت تخصصی و ثبت مستقیم در ltms
ثبت نام دوره
3.57143 5 7 Product

راهبری هوشمند سازی مدارس - مرحله تکمیلی - 44 ساعت

قیمت : 30,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 28,644 تومان
44 ساعت تخصصی و ثبت مستقیم در ltms
ثبت نام دوره
3.61538 5 13 Product

فناوری های نوین آموزشی - 24 ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
24 ساعت آموزشی ( تخصصی )
ثبت نام دوره
4 5 9 Product

شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و ‍‍پرورش - 20ساعت

قیمت : 14,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 13,020 تومان
20 ساعت آموزشی ( تخصصی )
ثبت نام دوره
3.33333 5 12 Product